ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van SANDERS WIJNKOPERS gevestigd aan de Doezastraat 12, 2311 HB te LEIDEN ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rijnland onder nummer 28110007

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer van de onderneming.

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van SANDERS WIJNKOPERS

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

-verkoper: de zaakdoende onder de naam SANDERS WIJNKOPERS;

-koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken met verkoper sluit;

-de contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen, die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;

-werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;

-met verkoper of koper verbonden onderneming: een onderneming van een rechtspersoon, waarvan direct of indirect meer dan éénderde van het gewone aandelenkapitaal wordt gehouden door dezelfde houdstervennootschap of die op andere wijze tot hetzelfde concern behoort als verkoper of koper (of een andere onderneming van verkoper of koper, als deze een natuurlijk persoon is).

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: "de Overeenkomst") tussen verkoper en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de Overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als
koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
c. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of orderbevestigingen.

De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.


Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

a. Middels aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper, verleend koper expliciete toestemming aan verkoper voor het gebruik van de gegevens van koper, voor het versturen van nieuwsbrieven of aanbiedingen.
Koper kan zich gemakkelijk afmelden door het beantwoorden van betreffende mail naar administatie@sanderswijnkopers.nl
b. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.
c. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een Overeenkomst

a. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
b. De Overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

Artikel 5: Prijzen en kortingen

a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.
b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn "af verkoper", inclusief accijnzen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting.
c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen van en/of toeslagen op de:
1. vrachttarieven,
2. referentieprijzen,
3. invoerrechten,
4. accijnzen of
5. andere heffingen,
6. belastingen en/of
7. inkoopprijzen
8. transportkosten


van de contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de productie van de contractgoederen nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico's.
d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in wier nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.


Artikel 6: Betaling

a. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 14 dagen na factuurdatum netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.
b. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is koper van rechtswege en zonder nadere aankondiging in verzuim, heeft verkoper -onverminderd het in artikel 17 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet - recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.
Deze rente zal steeds gelijk zijn aan de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden. De administratiekosten belopen 10% van de factuurwaarde inclusief BTW, danwel het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 25,=
c. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:
1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;
2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;
3. ondercuratelestelling van koper;
4. overlijden van koper;
5. beslag onder koper;
6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen,
7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien.
d. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met verkoper verbonden onderneming, ongeacht de door koper aangegeven betalingsverplichting waarop de betaling betrekking heeft.

e. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper worden verrekend.
f. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen.
g. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.
h. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7: Levering

a. Levering geschiedt per volle doos van 6 of 12 flessen "af verkoper".
b. Indien is overeengekomen levering "franco koper" gelden de volgende bepalingen:
1. Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contractgoederen
op het afleveradres zullen worden geleverd.
22 Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1
bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.
3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in
ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over.
4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres.
5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading, bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen of door naar het oordeel van verkoper voldoende menskracht te beschikking te stellen.
c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen vijf werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren.
e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen twee dagen na levering schriftelijk aan verkoper opgeven.
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7b bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper
zenden.
c. Koper moet verkoper - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.
d. Reclames geven aan koper niet het recht -zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen.
Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van koper) is verkoper nimmer gehouden.
f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering eschouwd.
g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper en geschiedt altijd franco voor risico van koper. Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres
van de verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper en/of andere werkzaamheden verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige
overeenkomst tussen koper en verkoper danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. Koper mag de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
c. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
d. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond per telefax of e-mail aan verkoper bevestigen.
e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren.

Artikel 10: Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.
b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.
Hij mag in dat geval ook de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg
van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,
2. burgeroorlog,
3. oproer,
4. mobilisatie,
5. werknemersacties van welke aard ook,
6 (weg) blokkades,
7. uitsluiting van werknemers,
8. plotselinge bedrijfsstoornissen,
9. plotseling excessieve ziekte van personeel,
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen,
11. overheidsvoorschriften,
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege,
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,
14. brand,
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),
16. overstroming.
c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van verkoper

a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige "verdere" schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.
c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

Artikel 13: Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele
producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare

boete van Euro 5000. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de Overeenkomsten) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 14: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.
Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de Overeenkomsten) tussen verkoper en koper of deze
voorwaarden in hun geheel.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper.

Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper.